Dumny Dekarz

Umowa i gwarancja dekarska – podstawy prawne

Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest w dzisiejszych czasach obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, bez względu na branżę, w której działa. Wiedza ta powinna być szczególnie istotna dla właścicieli firm budowlanych, w tym dekarskich, świadczących usługi i oferujących towary w obrocie konsumenckim. Obowiązujące akty prawne regulują nie tylko zakres oraz specyfikę zawieranych umów, określają także prawa i obowiązki z nich wynikające. Właściwa orientacja w tym zakresie jest niezwykle pomocna dla dekarza i inwestora, zarówno w negocjacjach przed rozpoczęciem samego zlecenia, jak również przy późniejszej jego realizacji. Dlatego strony sporządzające między sobą taką umowę powinny wiedzieć, co musi ona w sobie zawierać, aby była korzystna dla każdej z nich.

Kluczowym aktem prawnym dla każdego dekarza-przedsiębiorcy jest Kodeks cywilny, w którym ustawodawca wyszczególnił ogólne zasady dotyczące zawierania i wykonywania umów, w tym umów sprzedaży, oraz określił zasady, na podstawie których między innymi inwestorzy mogą reklamować wadliwe prace. To prawo wynikające z odpowiedzialności dostawcy usług z tytułu rękojmi oraz gwarancji. Drugim ważnym aktem jest ustawa o prawach konsumenta, regulująca obowiązki również dekarzy podczas wykonywania usług oraz uprawnienia ich klientów do odstąpienia od umowy zawartej poza siedzibą firmy lub na odległość. Lekturą uzupełniającą dla powyższych jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, która pomoże przedsiębiorcy w lepszym zrozumieniu potencjalnych skutków stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Umowa i jej rodzaje

Nie ulega wątpliwości, że podstawą dobrej współpracy powinna być rzetelnie przygotowana umowa, zawarta przez co najmniej dwie strony, określająca zakres oraz terminy wykonania zleconych prac, informująca o rodzaju wynagrodzenia oraz jego wysokości, a także wskazująca podmiot odpowiedzialny za zakup materiałów budowlanych. Ostatni punkt jest szczególnie istotny, kiedy odpowiedzialność ta spoczywa na dekarzu-przedsiębiorcy. Wówczas do umowy należy dołączyć kosztorys z wykazem pełnej listy produktów niezbędnych do wykonania zleconych prac. Wpływa to z kolei na kwestię odpowiedzialności, o czym szerzej piszemy w dalszej części artykułu.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z prawną nomenklaturą, wyróżnia się cztery główne formy zawierania umów. Są to umowy ustne, pisemne, w formie elektronicznej, jak również umowy zawarte w sposób dorozumiały, które bazują na długoletniej współpracy pomiędzy dwoma podmiotami. Jednak, bez względu na jej formę, każda umowa powinna chronić interesy, zarówno dekarza jak i inwestora, dlatego dla dobra obu stron warto od razu doprecyzowywać w niej także zapis, regulujący okres trwania gwarancji na pokrycie.

Gwarancja a rękojmia

Standardowa gwarancja, postrzegana nierzadko również jako jeden z elementów rynkowej konkurencji, w przypadku usług dekarskich może wynosić od dwóch do dziesięciu lat. Bywa ona często mylona z pojęciem rękojmi, która w przeciwieństwie do gwarancji, jest regulowana ustawą i stanowi obligatoryjną odpowiedzialność wykonawcy oraz sprzedawcy za fizyczne lub prawne wady produktu wobec nabywcy, w czasie określonym ustawowo. Gwarancja natomiast, jest dobrowolnie deklarowana przez wykonawcę, a jej dokładny zakres określa się w ramach zawieranej umowy. Dlatego też, w przypadku stwierdzenia wad w materiale wykorzystanym do wykonania prac dekarskich, odpowiedzialność względem kupującego z tytułu rękojmi poniesie sprzedawca i ograniczy się ona wówczas do wady materiałowej. Wady montażowe, powstałe w toku prac dekarskich, obciążają wykonawcę usługi, czyli dekarza. Wyjątek stanowi wspomniana wcześniej sytuacja, w której dekarz-przedsiębiorca jest także zobowiązany umową do zakupu materiałów, wówczas odpowiada on zarówno za wszelkie wady materiałowe, jak i potencjalne błędy montażowe.

Powiązane artykuły

Dumny Dekarz

Dobrego trudne początki

Malejące zainteresowanie pracą w zawodach rzemieślniczych jest niezmiennym problemem dla większości branż t... czytaj więcej

Porady Eco house design with solar

Dom ekologiczny i jego poddasze. Charakterystyka budownictwa zrównoważonego

Jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych zjawisk we współczesnym budownictwie są projekty... czytaj więcej

Dołącz do naszego newslettera!

Jesteś dekarzem lub działasz w branży deweloperskiej/wykonawczej? Zapisz się do naszego newslettera już dziś i bądź zawsze na bieżąco z informacjami o nowych produktach, promocjach i ofertach.

Jeśli nie należysz do tej grupy, ale chciałbyś uzyskać więcej informacji o ofercie marki Dakea, skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.